You are here: Home

Roma and Ashkalia Documentation Centre

The Roma, Ashkalia Documentation Centre (RADC) was established in 2004 as a nongovernmental initiative to improve the civic condition of Roma, Ashkalia and Egyptian communities in Kosovo through policy development and advocacy, community support and mobilization, and partnership with civil society groups.

Since its establishment, RADC has been a committed organization to promote the fundamental rights and interests of Roma, Ashkalia and Egyptian throughout Kosovo and protect the desperate socio-political needs. To fulfil this holistic mission, RADC has established sustainable partnership and cooperation with influential international organizations and has served as a reliable local partner in addressing effectively the needs and interests of most vulnerable communities in Kosovo.

Of particular importance, RADC has worked with European Roma Right Centre to address discrimination issues among Roma, Ashkalia and Egyptian communities by empowering civil society organizations, and raising the awareness among the rule of law institutions and lawyers in Kosovo. Together with Minority Rights Group International, RADC has been a watchdog entity to ensure that minority communities in Kosovo are not excluded from the EU accession process and the benefits that come from it. RADC has also worked with France NGO CCFD to support the forced repatriated families from Roma, Ashkalia and Egyptian communities. Of significant importance, RADC together with CRP/K has assisted over 10,000 Roma, Ashkalia and Egyptians in obtaining civil documents.

Contact information:
Roma and Ashkalia Documentation Center (RADC)
Fehmi Agani st. No 10, Prishtine
Contact phone: +38138 248 680
Email address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Qendra për Dokumentimin e Romëve dhe Ashkalive

Qendra për Dokumentim të Romëve dhe Ashkalive (RADC) është themeluar në vitin 2004 si iniciative joqeveritare për përmirësimin e kushteve shoqërore të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptas në Kosovë përmes zhvillimit të politikave dhe avokimit, mbështetjes së komuniteteve dhe mobilizimit si dhe partneriteteve me grupet e shoqërisë civile.
Read more...

 

Dokumentacioni centar Roma i Aškalija

Dokumentacioni centar Roma i Aškalija (RADC) uspostavljen je 2004. godine kao nevladina inicijativa za poboljšavanje građanskih uslova zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu kroz razradu politike i zastupanje, podršku i animiranje zajednice i partnerstvo sa grupama iz reda građanskog društva.
Read more...