You are here: Home

Dokumentacioni centar Roma i Aškalija

E-mail Print PDF

Dokumentacioni centar Roma i Aškalija (RADC) uspostavljen je 2004. godine kao nevladina inicijativa za poboljšavanje građanskih uslova zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu kroz razradu politike i zastupanje, podršku i animiranje zajednice i partnerstvo sa grupama iz reda građanskog društva.

Od njegovog uspostavljanja, RADC je predstavljao organizaciju posvećenu unapređivanju osnovnih prava i interesa Roma, Aškalija i Egipćana širom Kosova i zaštiti očajnih socio-političkih potreba. U cilju ispunjavanja ove holističke misije, RADC je uspostavio održivo partnerstvo i saradnju sa uticajnim međunarodnim organizacijama i poslužio je kao pouzdani lokalni partner u delotvornom odgovoru na potrebe i interese najugroženijih zajednica na Kosovu.

Ono što je od posebnog značaja, RADC je radio sa Evropskim centrom za prava Roma kako bi odgovorio na pitanja diskriminacije koja se javljaju među zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana osnaživanjem organizacija građanskog društva i podizanjem svesti među institucijama vladavine prava i pravnicima na Kosovu. Zajedno sa organizacijom Minority Rights Group International, RADC je imao ulogu organizacije čuvara kako bi osigurao da manjinske zajednice na Kosovu nisu isključene iz procesa pristupanja u EU i pogodnosti koje proizilaze iz istog. RADC je takođe radio sa francuskim NVO-om CCFD u pružanju podrške prinudno repatriranim porodicama iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Što je bitno, RADC je zajedno sa CRP/K pružio pomoć broju od preko 10,000 Roma, Aškalija i Egipćana u dobijanju građanske dokumentacije.

Kontakt informacije:
Dokumentacioni centar Roma i Aškalija (RADC)
Ulica Fehmi Agani br. 10, Priština
Kontakt br. tel: +38138 248 680
Email adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Monday, 13 December 2010 20:10 )